شرکت دارویی البرز بالک

شرکت سرمایه گذاری البرز که اولین شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران است از آنجایی که مالکیت شرکت های تولید کننده دارو و نیز شرکت های واردکننده و توزیع کننده دارو را در اختیار داشت،به منظورتکمیل زنجیره تامین، شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک را تاسیس نمود تا هم نیاز شرکت های داروسازی متعلق به خود رابرطرف نماید وهم با کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی در جهت استقلال و خودکفایی کشور ماموریت خود را به انجام رساند. شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک با سرمایه گذاری حدود چهل و پنج میلیارد ریال یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی در ایران است که در زمینی به مساحت 20,000متر مربع در100کیلومتری تهران و در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه تاسیس شده است